Om

Vi ser et stort potensial i å hjelpe barnefamilier og ungdom med å
skaffe egen bolig. Mange av de som har behov comparitive essay outline for et slik tilbud vil
også trenge god oppfølging. Ved aktiv oppfølging og veiledning hjelper
vi ikke bare med å skaffe bolig, men lar ungdom og familier igjen få
mulighet til å være en ressurs.

I Rom for Verdighet tror vi på å forebygge problemer. Vi skal
skaffe sentrumsnære boliger som holder god standard og ligger i et trygt miljø.
I første omgang ønsker vi å tilrettelegge for gode boforhold for vanskeligstilte
barnefamilier og ungdom. Minst like viktig for oss er å gi god oppfølging og veiledning.
Hvilken type oppfølging som tilbys vil avhenge av hvert enkelt tilfelle,
men det vil for eksempel kunne dreie seg om økonomisk rådgivning, eller
medlemskap i organisert fritidsaktiviteter for ungdom. En slik helhetlig
tilnærming løser problemer både på kort og lang sikt. Fast bolig gir folk
nødvendig trygghet og en base til å komme seg videre, oppfølging gir
muligheten til å bli en ressurs fremfor en belastning. Dette kommer både
lokalsamfunn og nasjonen for øvrig til gode.

Det finnes mange kommuner og organisasjoner som gjør review writing help godt sosialt arbeid,
men likevel ser vi et sterkt behov for en egen stiftelse som jobber konkret
og målrettet med løsninger vedrørende bolig og bomiljø. I de tilfellene der
det allerede finnes andre gode, tilgjengelige tiltak, vil vi kunne fungere
som bindeledd mellom kommune, stat og andre hjelpeorganisasjoner.

Vi skal være en nasjonal stiftelse med lokalt fokus. Det betyr at du kan ha
direkte påvirkning på ditt lokalmiljø ved å gi støtte til spesifikke lokale
prosjekter. Alle som får tildelt bolig fra oss er pliktig til å følge
det oppfølgingsløpet som blir lagt, og ha et ønske å komme ut av den
fastlåste situasjonen de er i. Vår aktive oppfølging kan hjelpe folk
tilbake i jobb. Dette øker muligheten for at folk integreres godt i sitt
lokalmiljø og sparer samfunnet penger.