Situasjon

Det kan være mange ulike årsaker til at folk havner i en
point by point compare and contrast essay example
vanskelig bosituasjon, men felles for alle er at det kan være vanskelig å
komme seg videre. Barnefamilier kan bli fastlåst av theessayclub.com/ økonomiske
problemer, og for ungdom kan sosiale problemer bli en barriere mot videre
utvikling. Uavhengig av årsak opplever de fleste at dårlige boforhold over
tid virker negativt inn på både helse, utdanning og arbeid.

Å disponere egen bolig kan være en viktig forutsetning for å få en stabil
jobb, og et trygt bomiljø kan være vesentlig for et barns utvikling. Vi ser
ofte at familier som blir boende i ugunstige strøk ikke klarer ta steget ut
fra fattigdom, og at barn som vokser opp under slike omstendigheter ofte
tar med seg foreldrenes problemer videre.

good cause and effect essay

Regjeringen påpeker, gjennom sin boligpolitikk, at «Bolig, i tillegg til
helse, utdanning og inntektssikring, må forankres som den fjerde av
velferdspolitikkens pilarer». Det er gjort flere tiltak de siste ��rene på
nasjonalt plan for å bekjempe fattigdom. Øking av bostøtten er essays on american dream et av dem.
Men på kommunalt nivå drukner ofte fattigdomsproblematikken i andre
velferdsoppgaver. Det boligsosiale arbeidet er også svært sammensatt og
krevende, og det behøves sterk kompetanse på feltet for å gjøre fremgang.

Ved å samhandle eksisterende tiltak, er det i dag store muligheter for å
skaffe trygge boliger i gode strøk til familier og ungdom. Dette vil vi
bidra til.